DataCenterKoeling™ Duurzaam én goed

Het is aan alle Rijksinkopers voorgeschreven om per 2010 al 100% duurzaam in te kopen!

De provincies, gemeentes en alle niet tot de overheid behorende organisatie gaan ook stapsgewijs over naar het 100% duurzaam inkopen. Inkopers van bedrijven voelen ook steeds meer de druk vanuit de maatschappelijke cultuur en de eigen bedrijfsdoelstellingen om duurzaam in te gaan kopen. Mogelijk uw bedrijfsdirectie het ook al in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of in het kader van het maken van harde afspraken met de overheid, het duurzaam inkopen ook al verplicht gesteld aan hun inkopers. Het blijkt in de dagelijkse praktijk echter niet zo simpel vandaar onze hulp….

Wilt u misschien meer weten over investeringsaftrek bij de aanschaf van een energiezuinig koelsysteem voor u datacenter….Wilt u meer weten over de op het koelconcept toepassing zijnde subsidieregelingen en….en zelfs een bonusregeling en wat heeft dat dan te maken met mijn datacenterkoeling….

De nieuwe EIA lijst 2012 en de MIA/VAMIL lijst 2012 zijn beschikbaar en vertonen nogal wat wijzigingen. Voor bestaande datacenters is er erg veel te winnen!

Om te voldoen aan de door overheid gestelde eisen of door de vrijwillig ondertekende Meer Jaren Afspraken of de Code of Conduct is het een uitdaginging….

Hoe zit dat nu precies met het energielabels en al die keurmerken? Zijn ze ook van toepassing op mijn vraag  als ik mijn CO2 uitstoot wil verminderen, het energie gebruik terug wil brengen of een invulling moet gaan geven aan de MJA afspraken die door onze branch-organisatie ondertekend zijn? Wat kan ik bij de aanschaf of verbetering van mijn koelsysteem met die keurmerken….

onze hulp

Hierbij onze hulp aan u

Zie disclaimer

Door middel van deze pagina willen we u helpen wat gemakkelijker de weg te vinden in de grote hoeveelheid voorschriften, adviezen en goedbedoelde raadgevingen betreffende het MVO en duurzaam inkopen voor datacenters.

De informatie op deze pagina is opgesteld met de focus op “koelsystemen voor datacenters”.

Dit is opgesteld vanuit onze eigen ervaring die we opgedaan hebben tijdens de ontwikkeling van ons koelsysteem en het verkrijgen van de subsidie voor de verdere uitontwikkeling van onze milieuvriendelijke innovatie.

Ook is het mogelijk op energiebesparende investeringen een fiscale aftrek op de winst plaats te laten vinden. Er blijken na wat zoekwerk zelfs zeer interessante bonusregelingen van toepassing te kunnen zijn waar u groot voordeel mee kunt behalen.

Een voorbeeld vanuit de overheid is de al in 2007 afgesloten overeenkomst Klimaatakkoord_rijksoverheid-gemeentes (PDF 432Kb). De overheid neemt uitdrukkelijk het voortouw waar het duurzaam inkopen betreft.

Top


investeringsaftrek

Meer weten over investeringsaftrek

Agentschap NL
Agentschap NL  is met 1500 mensen een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie.
Agentschap NL stimuleert, in opdracht van de Rijksoverheid, duurzame economische groei door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen bijAgentschap NL terecht voor advies, kennis, en financiële ondersteuning. Agentschap NL  is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie.

Agentschap NL  heeft voor de subsidieregeling voor de aanschaf van een milieuvriendelijk koelconcept de volgende Leaflet_koeltechnieken_juli_09 (PDF 185 Kb) uitgegeven.

Investeert u in een installatie met natuurlijke koudemiddelen dan betaalt de overheid daar aan mee. Via de MIA\Vamil-regeling kunt u profiteren van een fiscaal voordeel: u betaalt minder winstbelasting.

Koeltechnieken en EIA, MIA en Vamil

De EIA, MIA en Vamil-regeling leveren de ondernemer een fiscaal voordeel op als u investeert in een zeer energiezuinig en halogeenvrij koelsysteem zoals ons DataCenterKoeling™ koelconcept dan betaalt u minder winstbelasting. Hierbij kunt u gebruik maken van de EIA, MIA en Vamil regelingen.

De EIA is een fiscale regeling voor ondernemers van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Agentschap NL  en de Belastingdienst voeren de regeling uit. Bedrijven die in innovatieve energiebesparende maatregelen investeren, kunnen na een EIA melding, via de belastingdienst geld terugkrijgen. Gemiddeld levert dit 11 procent aftrek op van de totale investeringskosten. Daar bovenop levert de investering de ondernemer ook nog eens een lagere energierekening op.

Doe, naast uw voordeel van een al veel lagere energierekening, ook hiermee uw extra voordeel!

De rijksoverheid wil samen met de medeoverheden de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen en heeft daarvoor een handleiding uitgegeven. Zie hier die Handleiding duurzaam inkopen (PDF 216 Kb).

Jaarlijks besteden de gezamenlijke overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) meer dan 40 miljard euro aan de inkoop van goederen, werken en diensten. Door als overheden duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls.

De overheden hebben zichzelf duidelijke doelen gesteld: de rijksoverheid wil in 2010 voor 100 procent duurzaam inkopen. De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in 2015. Provincies en waterschappen hebben minimaal 50 procent in 2010 als doel gesteld en zijn in gesprek over verhoging. Verdere Informatie over duurzaam inkopen overheden (PDF 76 Kb)

Agentschap NL  ondersteunt overheden om de doelstellingen te bereiken, onder andere door duurzaamheidcriteria te ontwikkelen voor producten, diensten en werken die overheden inkopen. Datacenter koelsystemen behoren tot de “Criteria voor duurzaam inkopen, versie: 1.3, van Netwerken/infrastructuur, Telefoniediensten en Telefoonapparatuur” en is per 21 januari 2010 als definitieve versie vastgesteld. Zie criteriadocumentnetwerkentelefoniedienstentelefoonapparatuurv13(PDF 180 Kb)

Er is echter wel een kanttekening te maken. De Code of Conduct bevat een maat voor de energie-efficiency van het datacenter, de DataCenter infrastructure Efficiency (DCiE), uitgedrukt als percentage. In de Code wordt de berekeningswijze toegelicht maar wordt (nog)geen minimumeis gesteld. Experts hebben tijdens de verkenning voorgesteld om een minimum DCiE te eisen van 50% om op die manier het slechtst presterende deel van de markt uit te sluiten. Dit is als minimumeis wel in de voornoemde Nederlandse criteria voor datacenters geformuleerd. Zeker de bonusregeling die op basis van die DCiE waarde wordt bepaald wordt door een aantal factoren beïnvloed. Ons koelconcept kan het totaal wel zeer gunstig beïnvloeden.

De Data Centre infrastructure Efficiency (DCiE) geeft de verhouding weer tussen het opgenomen vermogen van de ICT-apparatuur in het datacenter en het totale opgenomen vermogen inclusief de bijbehorende faciliteiten als een gemiddelde op basis van gemeten waarden gedurende het gehele jaar. Berekening is bijvoorbeeld: Datacenter opgestelde ICT apparatuur gebruikt 100.000KWh. Het totale datacenter gebruikt 114.576KWh. De DCiE waarde is uitgedrukt in % en is daarmee dan 100.000 / 114.576 = 87,28%.

Nu de criteria voor duurzaam inkopen voor alle productgroepen gereed en beschikbaar zijn, kan duurzaam inkopen wat betreft de implementatie rekenen op een nieuwe impuls. Om toepassing van de criteria in de praktijk te bevorderen en te vergemakkelijken, heeft SenterNovem een handleiding duurzaam inkopen opgesteld. Advies duurzaam inkopen door de (VNG) (PDF 116 Kb) Verenging van Nederlandse Gemeentes.

Groen beleggen
Sinds 1995 bestaat de mogelijkheid om uw geld ‘groen te beleggen’ in zogenaamde groenfondsen. Met het geld uit deze fondsen worden milieuvriendelijke projecten gefinancierd. Dat gebeurt tegen een lagere rente dan de marktrente. Toch kan groen beleggen aantrekkelijk zijn en dat komt door een fiscale tegemoetkoming waardoor het rendement verbetert. Groene financiering is alleen mogelijk als een project over een groenverklaring beschikt. VROM verstrekt deze groenverklaringen.

Het blijkt bij navraag op dit moment nog wel mogelijk te zijn om voor de aanschaf van ons koelconcept, alleen op projectbasis, en slechts éénmalig (omdat het innoverend en vernieuwend moet zijn wat het bij een 2e installatie dus niet meer is), een dergelijke groenverklaring verstrekt te krijgen. Hebt u interesse om hiervoor in aanmerking te komen dan verzoeken we u om een mail te sturen en de reden daarvoor toe te lichten. U kunt op de contactpagina daarvoor het linkerveld invullen of ons even bellen.

Top

De uitdaging

De uitdaging !

De groei van digitaal dataverkeer heeft er toe geleid dat de Informatie en Communicatie Technologie branche (afgekort: ICT) een van de meest energie-intensieve sectoren is geworden in het afgelopen decennium. De gehele maatschappelijke cultuur “dwingt ons als het ware” om efficiënt om te gaan met energie binnen de ICT-branche. Overheden en de ICT-branche willen op vrijwillige, en gezamenlijke basis het energiegebruik van deze sector terugdringen, in plaats van dit te bereiken door (harde) handhaving. Hiervoor hebben zij onderling afspraken gemaakt die zijn opgenomen in de MJA. 

Intensivering MJA door het ondertekenen van de MJA(3)

Op hoofdlijnen houdt de intensivering in dat:

  • Bedrijven zich inspannen om een gezamenlijke doelstelling te bereiken van 30% energie-efficiency verbetering in de periode 2005-2020. Door rekening te houden met de voor MJA2 al gerealiseerde energie-efficiency verbetering van gemiddeld 15% in de periode 1998-2005 komt dit neer op 45% in de periode 1998 – 2020;
  • Bedrijven zich in hun energie-efficiencyplannen (EEP’s) richten op deze doelstelling en zie de toelichting in de bijlage EEP_leidraad_voor_MJA3_tcm24-290287 (PDF 289 KB) . Dit betekent 8% over een planperiode van 4 jaar. Bedrijven moeten een motivatie geven indien zij een lagere doelstelling formuleren. Zo wordt voorkomen dat bedrijven onder omstandigheden als ’achterblijvers’ zouden kunnen worden bestempeld;
  • Brancheorganisaties de mogelijkheid krijgen een routekaart voor de sector op te stellen. Deze biedt inzicht in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor mogelijk aanzienlijke energie efficiency verbeteringen;
  • De overheid een verruiming aanbiedt van de huidige facilitering om bedrijven en branche-organisaties hierin te ondersteunen;
  • De gemeenten als bevoegd gezag vooral bij de niet deelnemers aan de MJA handhavend optreden op basis van de Wet milieubeheer, met betrekking tot de naleving van energievoorschriften. Daarnaast zullen de gemeentes in de controlefrequentie (handhaving) deelname aan MJA laten meewegen.

In de bijlage MJA3_convenanttekst_2008-07-01 (PDF 179Kb) is die MA3 convenanttekst opgenomen. Bij de MJA3 afspraken horen bijlagen en die zijn deels nog in bewerking. We zullen ze hierbij zo veel als mogelijk up-to-date houden:

Daarnaast is het mogelijk dat uw bedrijf internationaal georiënteerd is en de Europese Code of Conduct Participant Guidelines v2 0-final(PDF 66Kb) getekend heeft in plaats van de MJA. Bij de CoC is een lijst bijgevoegd met praktische oplossingen en aanpak Best Practices v2.0.0 – Release(439 PDF Kb).  Zie de complete documentatievan de CoC versie 2.0

Top

keurmerken

Het energielabel, de milieukeur en het Europese Ecolabel

Het energielabel

Energielabel

Indien echt groene artikelen (vergelijkbaar met het A energielabel), producten en of diensten voorzien zijn van een labels en/of keurmerken dan wordt het leven voor inkopers een stuk gemakkelijker gemaakt omdat die producten en/of diensten dan in ruime mate voldoen aan alle gestelde eisen voor het duurzaam inkopen. De producten en diensten die een dergelijk keurmerk hebben zijn daarbij altijd door middel van audits getoetst door geaccrediteerde bedrijven of ze wel aan alle gestelde normeringen voldoen.

Als DataCenter Infra Solutions hebben we de formele aanvragen ingediend voor het verkrijgen van het hierboven genoemde energielabel en de keurmerken Milieukeur en het Europese Ecolabel op ons DataCenterKoeling koelconcept.

Het energielabel blijkt echter alleen van toepassing op consumenten producten.

De reactie op de aanvraag van het energielabel was: Het aanvragen van een energielabel is niet mogelijk. Ofwel er is een Europese richtlijn voor een product (zoals wasmachines, koelkasten, lampen etc.) en dan MOET het product van het juiste energielabel voorzien zijn. Er is wel een richtlijn voor een energielabel voor huishoudelijke airconditioners opgesteld 2002-31-EG Commission Directive – huishoudelijke airconditioners met 2002-31-EG Commission Directive – huishoudelijke airconditioners – Rectificatie.

Ons nieuwe datacenter luchtkoelconcept valt helaas niet onder die richtlijn omdat de datacenter koeling niet voor huishoudelijk gebruik is bedoeld en ook niet onder een of meer van de uitzonderingen van artikel 1 valt. Dit betekent dus dat er geen energielabel op een datacenter koelinstallatie kan,- of zelfs, niet mag worden aangebracht.

Het Energielabel is geen keurmerk, maar een (door de EU gebruikt) informatielogo dat primair voor consumenten producten gebruikt wordt. We willen u er hierbij ook op wijzen dat een datacenter koelsysteem ieder jaar ongeveer 7x de hoeveelheid draaiuren heeft in vergelijking tot een airco installatie bestemd voor de koeling van een kantoor.

Dit voornoemd type kleinere airconditioner die meestal via de vakhandel wordt verkocht, en in feite een consumentenproduct is, moet dus momenteel wel altijd van een energielabel worden voorzien.

Voor een netwerkkast (vaak SER ruimte genoemd) zien we nog wel vaak dat dit type comfort aircondioners daarin is geplaatst. Let daarbij dan wel op het zeer hoge stroomverbruik, het onderhoud en de zeer snelle slijtage waardoor ook nog versnelt moet worden afgeschreven.

De eerste vraag blijft echter; Is die koeling in die SER ruimte wel echt noodzakelijk? Zo ja moet hij dan wel dag en nacht draaien en wat zou er gebeuren als de warmte in de ruimte goed weg zou kunnen en er via een rooster onder in de deur met een goed stoffilter frisse lucht die SER ruimte in kan en daarmee een natuurlijke luchtdoorstroming krijgt? Dat is een échte 100% besparing!

Het milieukeur label en bijbehorend certificaat

Deze eerste regel maakt het leven voor u als inkoper al wat gemakkelijker: Met een Milieukeur certificaatwordt altijd voldaan aan de duurzaamheid doelstellingen die door de overheid als eis gesteld zijn voor het verkrijgen van de subsidie voordeelregelingen zoals de MIA en Vamil.

MilieukeurVoor het verkrijgen van een energielabel voor de grotere systemen en installaties zoals toegepast worden in datacenter zijn we in contact getreden met het SMK en hebben daarvoor een formele aanvraag ingediend. U kunt daarvoor de reactiebox invullen op onze contactpagina en dat daarin aangeven en we zullen u dan door middel van een nieuwsbrief op mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Het Nederlandse Milieukeur en het Europese Ecolabel wordt in Nederland alleen maar uitgegeven door het SMK.

 

Eco_labelHet Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten en diensten. Zowel voor consumenten als voor inkopers geeft het Europees Ecolabel de zekerheid van een milieubewuste aankoop. Het is echter pas mogelijk om het Europees Ecolabel te verkrijgen na het in bezit hebben van het in Nederland toegepaste Milieukeur label. Voor een datacenter koeling zal het Europese Ecolabel na verwachting niet binnen 2 jaar verkregen kunnen worden. De aanvraag voor een Europees Ecolabel moet ook via het SMK afgehandeld worden omdat die daarvoor door EU voor Nederland is aangewezen.

In de Brief_Cramer_aan_eurocommissarissen_sas2007102774a, die mede ondertekend is door Maria van der Hoeven, minister van EZ, aan de Eurocommissarissen over het milieukeur en ecolabel….

Top